5511

Brian´s Elvis Corner

 

 

November, 1955

 

 

 

Tuesday, 1

 

Wednesday, 2

 

Thursday, 3

 

Friday, 4

 

Saturday, 5

Shreveport, La.

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, 6

Biloxi, Ms.

 

Monday, 7

Biloxi, Ms.

 

Tuesday, 8

Biloxi, Ms.

 

Wednesday, 9

 

 

Thursday, 10

Nashville, Tn.

 

Friday, 11

Nashville, Tn.

 

Saturday, 12

Carthage, Tx.

Shreveport, La.

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, 13

Memphis, Tn.

Monday, 14

Forrest City, Ar.

Tuesday, 15

Sheffield, Al.

Wednesday, 16

Camden, Ar.

Thursday, 17

Texarkana, Ar.

Friday, 18

Longview, Tx.

Saturday, 19

Gladewater, Tx.

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, 20

 

Monday, 21

 

Tuesday, 22

 

Wednesday, 23

 

Thursday, 24

 

Friday, 25

Port Arthur, Tx.

Saturday, 26

Shreveport, La.

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, 27

 

Monday, 28

 

Tuesday, 29

Richmond, Va.

Wednesday, 30

New York, N.Y.